ornament-sus

Revista ”Gând Tineresc”
- scurt istoric

În noiembrie 1946 apărea la Alba Iulia revista lunară de știință și literatură ”Gând Tineresc”. Director responsabil era profesoara Grațiella Ciuleanu, directoarea Liceului de fete, iar redactor era  profesorul Aristide Păsărescu de la Liceul Mihai Viteazul. Revista a fost înscrisă în registrul publicațiilor periodice a Tribunalului Alba sub nr.2/1946 și urma să aibă o apariție lunară. În editorial, Grațiella Ciuleanu afirma că în paginile revistei ”se va cristaliza pentru unii un vis vaporos al tinereții, pentru alții un ideal de viață și pentru alții meditații și explorări în domeniul științei, contribuind astfel la promovarea culturii tineretului”.  Revista avea inițial 16 pagini, după tipărirea în 1947 a numărului 7-8  își va întrerupe timp de 5 luni apariția, în decembrie 1947 reapare sub redacția profesoarei Lidia Sadoveanu, fiind tipărită până în februarie 1948.

Revista s-a născut din inițiativa elevilor care au propus directoarei Grațiella Ciuleanu editarea revistei, fondurile necesare fiind obținute în urma prezentării unui program artistic. În intervalul 1946-1948 revista a găzduit în coloanele sale colaboratori din mai multe regiuni  ale țării:  Emil Sîngeorzan din Cluj, Anton Crișan din Timișoara Florin Manu din Dolj etc. Abonamentele liceului Gh Lazăr din Sibiu, Liceului comercial din Timișoara și a celui de fete din Breaza dovedesc pătrunderea revistei în cercuri tot mai largi de cititori.  

Numerele revistei tipărite în intervalul noiembrie 1946-ianuarie 1948 sunt păstrate în Biblioteca ”Astra” din Sibiu, fiind o sursă importantă în redactarea unui istoric al revistei. Revista cuprindea în special poezii, schițe, rubrica ”Tainele naturii”, rubrica de umor și poșta redacției. Pe parcurs sumarul se va completa cu cronica teatrală, epigrame, articole despre sărbătorile religioase sau despre aniversarea unor evenimente din istoria românilor. În numerele 6/1947 și 7-8/1947 au fost publicate două articole semnate de episcopul dr. Ioan Suciu: ”L-am văzut înviat” și ”Îmi trebuie un gând”. În revistă și-au făcut ucenicia poeții Ion Rahoveanu, Ion Brad și Petru Anghel.

În 1960 revista reapare, sub denumirea de „Gând curat” fiind revista Cercului literar ”George Coșbuc". În anul 1963,  revista se numea ”Gând curat” și în ea erau publicate creațiile cercului literar ”George Coșbuc”, cerc al Școlii medii „Horea, Cloșca și Crișan”. Activitatea cercului literar era coordonată de profesorul Ion Lăncrănjan.  

În 1966, după o întrerupere de 2 ani se reia activitatea revistei cercurilor de elevi sub vechea denumire de ”Gând Tineresc”. Profesorul Ion Lăncrănjan scria în nr. 1/1967:

”Gândurile membrilor cercului literar George Coșbuc  au fost strânse în paginile revistei cercului literar, editată sau numai dactilografiată, care a purtat titlul când ”Gând Tineresc”, când ”Gând curat”, de fiecare dată îmbrățișând însă numai încercări de creație literară”. Profesorul Ioan Lăncrănjan anunța că este nevoie de o revistă cu un profil mai complex, care să oglindească preocupările științifice, literare, artistice, sportive ale elevilor și  activitatea desfășurată în cercurile pe materii. Noua structură a revistei: articol de fond, creație literară, folclor literar local și lexic, critică literară, activitate științifică, artistică, sportivă.

În anul 1967 revista  se numea ”Gând  Tineresc. Revista cercurilor de elevi a Liceului ”Horea, Cloșca și Crișan” și îl avea ca redactor responsabil pe prof. Ion Lăncrănjan.

Primul număr din anul școlar 1968-1969  era dedicat aniversării a 50 de ani de la Marea Unire, cuprinzând însă și creații literare, articole dedicate științei, epigrame, traduceri din literatura germană, povestiri științifico-fantastice, articole privind activitatea cercurilor de elevi. În numărul 2 din anul școlar 1968-1969 revista și-a schimbat numele în ”Gând Tineresc. Revista societăților de elevi”, acesta a fost un număr festiv dedicat semicentenarului școlii, număr coordonat de profesoara Ileana Eneșel.

Profesorul coordonator Tit Liviu Lascu anunța în numărul 1/1970-1971 reapariția revistei, arătând că paginile revistei sunt deschise tuturor membrilor societății literare și a societății științifice care funcționau în liceu. Conform Statutului societăților de elevi art.XVII: ”Societățile editează în comun revista școlară trimestrială ”Gând Tineresc” care va oglindi în paginile ei, în rubrici separate preocupările elevilor din toate cercurile. Revista va fi editată conform instrucțiunilor M.I. Colectivul de redacție al revistei va fi format din 5 elevi( președinte, secretar- casier, responsabil cu sectorul de critică literară, responsabil cu partea științifică, responsabil cu partea artistică) îndrumat de către un profesor coordonator numit de conducerea școlii. Revista va fi șapirografiată și se va distribui pe bază de abonamente.”

Eleva Delia Magda, redactor șef al revistei, cerea elevilor să contribuie la scrierea revistei, văzută ca o rampă de lansare a adevăratelor talente: ”Dorim în paginile revistei noastre să găsim sinceritate, căldură și optimism, căci ”Gând Tineresc” este un document al unei vârste de aur. De aceea sunt chemați toți cei care iubesc literatura, cei care sunt pasionați ai științelor exacte, spre a-și exprima gândurile și aspirațiile într-un simbolic și grandios ”gând comun”.

Regimul comunist și- a pus amprenta asupra conținutului revistei,  nr.1/1975-1976 reliefa modul în care profesorii și elevii aplică deciziile celui de-al X-lea Congres al U.T.C și se pregăteau să întâmpine primul Congres al educației politice și al culturii socialiste. Primul capitol al revistei intitulat ”Azi uteciști, mâine comuniști” cuprindea articole, interviuri și discuții privind ”rolul tineretului în activitatea de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate”. Revistea cuprindea și articole privitoare la  succesele obținute de elevi la diferite concursuri, activitatea cercurilor și a societăților științifice. Capitolul ”Varia” cuprindea curiozități științifice, impresii din excursii sau din taberele internaționale la care au participat elevii. În numerele următoare capitolele ”Învățământ, cercetare, producție” și ”Aniversări” (articole dedicate aniversării unor evenimente din istoria românilor sau a P.C.R) au ocupat un loc important, acestora li s-au alăturat rubricile ”Din viața școlii noastre”, ”Să ne cunoaștem țara și ținutul natal”, ”Șantier literar”, ”Varia”.

În anul scolar 1978-1979, ”Gând Tineresc", revista Liceului ”Horea, Cloșca și Crișan" anul XXXIII de la fondare își încetează apariția.

În 1994 la a 75-a aniversare a colegiului s-a reînființat cenaclul literar și s-a editat nr.1 din seria nouă. Primul număr din seria nouă conținea în principal creații proprii ale elevilor, poezie, proză, eseuri. Numerele 1 și 3 din 1995 cuprindeau creații ale elevilor, interviuri cu elevii olimpici,  articole cu caracter istoric, articole despre muzica preferată de tineri și pagini rezervate limbilor străine. Tipărirea revistei s-a realizat cu ajutorul  fundației Soros care a acordat suma de 1.000.000 lei. Aceeași structură va fi păstrată și în numerele revistei din anii 1996-1999. După o întrerupere de 4 ani revista reapare în 2003 sub numele de ”Gând Tineresc”. Publicație culturală a elevilor Colegiului Național ”Horea, Cloșca și Crișan”, nume păstrat până astăzi. Conținutul revistei este foarte variat, cuprinde atât creații ale elevilor, cât și interviuri cu personalități ale culturii românești și foști elevi. Tipărirea revistei a fost posibilă datorită finanțării primite din partea Direcției Județene de Tineret și Sport, ulterior finanțarea fiind asigurată prin contribuțiile unor firme private și a Consiliului Județean Alba.
Numerele din 2003-2011 reflectă activitatea consiliului elevilor, participarea la diferite concursuri școlare și proiecte educative, cuprinsul revistei fiind mult mai diversificat. În paginile revistei își vor găsi locul și recomandări de lectură,  informații despre obiective turistice importante din România și Europa, informații despre universități  din Europa, teste psihologice, rubrica de umor.
Printre profesorii care au coordonat revista amintim pe: Ioan Lăncrănjan, Traian Pătrășcanu, Tit Liviu Lascu, Ileana Eneșel, Mioara Cerbu, Lucia Negoiță, Avram Cristea.
Activitatea elevilor și profesorilor coordonatori va fi răsplătită prin numeroase premii la concursurile revistelor școlare organizate de Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și prin acordarea titlului de laureat la Concursul național al revistelor școlare din 2004.
Încheiem acest scurt istoric prin cuvintele prof. Dimitrie Goga din numărul 2/1946 al revistei ”Gând Tineresc”:
”Prin fapta lor elevii și elevele grupați în jurul revistei ”Gând Tineresc” au așezat o invizibilă coroniță pe fruntea acelor ce poartă răspunderea pregătirii lor în viață: aceea pe care o aduce părinților și profesorilor fiecare faptă nobilă a celor tineri.”

prof. Andreea Rotche
prof. Sorin Schiau

bara-jos